Tekoäly vauhdittaa turvallisuuspäätöksiä

  • Lukuaika 2 minuuttia

Turvallisuus on monien päätösten summa

Yritysten ja yhteisöjen päätöksentekoprosessit, -toimintamallit ja päätöksissä tarvittavan tiedon reaaliaikaisuus vaihtelevat tapahtumittain. Esimerkiksi palohälytystilanteessa tiedon hankinta, viestintäkanavat ja päätöksenteon nopeus ovat tyystin erilaisia kuin yllättävään sähkökatkoon varauduttaessa.henkilö ja dashboard -kuva

Myös organisaation eri tasoilla päätöksenteossa tarvittavan tiedon määrä, laajuus ja tiedon syvyys vaihtelevat.

Erilaiset toimintaympäristöt asettavat omat vaatimuksensa tiedon jakamiselle. Kompleksisuus lisääntyy, mitä useampia osastoja, toimipaikkoja ja yrityksiä kohderyhmään kuuluu.

Usein itse datasta ei ole puutetta. Päinvastoin, sitä on saatavilla runsaasti, mutta se ei vielä takaa hyviä ja nopeita päätöksiä. Miten siis muuntaa data päätöksenteossa tarvittavaksi tiedoksi sitä tarvitsevien henkilöiden käyttöön oikea-aikaisesti eri toimintaympäristöissä?

Haaste on heitetty, miten siihen vastataan

Lähdetään liikkeelle siitä, että datamassa yhdenmukaistetaan, jotta erilaisista lähteistä tullutta tietoa saadaan käsiteltyä tehokkaasti ja reaaliaikaisesti. Kaikkeen dataan tulee olla pääsy yhden käyttöliittymän kautta käyttöoikeuksien mukaisesti. Käyttäjillä ei ole pelkästään pääsy dataan vaan pääsy valmiiksi rikastettuun ja visualisoituun – mutta silti reaaliaikaiseen - tietoon, mistä poikkeamat ja trendit on helppo havaita.

Esimerkiksi Yrityksen A toimipaikkojen sensoreiden, laitteiden, järjestelmien, tapahtumien ja hälytysten tapahtumista ja toimivuuksista nostetaan automaattisesti esiin operatiiviset ja tekniset poikkeamat. Nämä poikkeamat esitetään kartalla, laitteen/verkon/tuotemerkin jne. mukaan ryhmiteltyinä sekä tietysti toimipaikoittain. Kustakin poikkeamasta pääsee porautumaan vikatilanteeseen asti.

Tekoälyn avulla rutiininomaiset operatiiviset prosessit ja päätöksenteko automatisoidaan. Poikkeamien vaatimat erilaiset toimenpiteet on mahdollista ohjeistaa (SOP) ja/tai automatisoida. Esimerkiksi tapahtumia, hälytyksiä ja vikatilanteita on mahdollista pisteyttää ja priorisoida niiden kriittisyyden mukaan. Kaksisuuntaisten rajapintojen ansiosta muita järjestelmiä ja laitteita saadaan ohjattua automaattisesti.

Jatketaan edellisen esimerkin Yritys A:n parissa. Kustakin poikkeamasta lähtee tarvittaessa automaattisesti tieto ja toimintaohjeet valituille henkilöille, jotka voivat olla myös ulkopuolisia palveluntarjoajia. Järjestelmä saa automaattisesti tiedon kunkin tilanteen palauduttua normaaliksi. Yhdistämällä eri lähteistä saatavia tietoja, kuten vikatilanne, kriittisyys, laite, sijainti, vian korjaantuminen ja luvattu palvelutaso, Yritys A:lle muodostuu järjestelmän avulla automaattisesti SLA-raportit toimipaikoittain ja palveluntarjoajittain.

Datamassaa seulotaan ja yhdistetään, jotta päätöksenteossa tarvittava tieto saadaan päättäjälle automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

Yritys A:n tapauksessa turvallisuus- ja IT-osastojen käytössä on halutulta aikaväliltä tietoa tapahtumien, hälytysten ja vikojen jakaumasta järjestelmittäin, toimipaikoittain, tapahtumien, hälytysten sekä vikojen kriittisyyden ja keston mukaan jne. Tiedon avulla on helppo tehdä kehitys-, päivitys- ja investointisuunnitelmia, laatia parannusehdotuksia, valita kehityskohteita, muokata kriittisyysvaatimuksia ja tehdä myös nopeita muutoksia prosessien tulosten parantamiseksi. Koska järjestelmä pystyy yhdistämään erillisten funktioiden päätäntävaltaan liittyvät tiedot, tässä esimerkissä siis turvallisuus- ja IT-osastojen alaiset tiedot, saadaan yrityksen kannalta kattavampi tilannekuva ja näkymä syihin ja seurauksiin, ja näin ollen päätöksenteolle paremmat edellytykset.

Vaikka tiedon jakaminen lisääntyy ja yrityksen tiedolla johtaminen tehostuu, tiedot pysyvät silti turvassa, sillä jokainen saa tietoja käyttöönsä käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

Henkilöille omassa työssään tarpeellinen tieto löytyy BI-raportoinnista. BI-raportteja on mahdollista jakaa halutuille vastaanottajille automaattisesti. Dashboardilla oleva tieto päivittyy reaaliaikaisesti ja automaattisesti. Niin BI-raportit kuin dashboardit rakentuvat käyttäjien yksilöllisten tarpeiden mukaan, joten tiedon hyödyntäminen omassa työssä onnistuu kaikilta.