Automatiikalla kustannus- ja ympäristöhyötyjä suurivolyymisen aineksen vastaanottamiseen

  • Lukuaika 3 minuuttia

Automaattinen materiaalin vastaanottojärjestelmä toimii tehokkaana ja joustavana kokonaisuutena suurivolyymisten ainesten vastaanottoon. Tällaisia aineksia ovat mm. erilaiset maa-ainekset, lumi ja jäte.

Suomessa yhdessä Turvakolmion kanssa toteuttamamme ratkaisut ovat tuoneet monenlaisia hyötyjä asiakkaille. Automatisoitujen ratkaisujen myötä saatujen hyötyjen lisäksi, kuten esim. laskutuksen tehostuminen, on samalla syntynyt myös monia toiminnallisuutta ja turvallisuutta parantavia osaratkaisuja asiakkaiden operatiivisiin toimintoihin.

Automatisoitu vastaanottoprosessi 24/7 pienentää Yhteenvetoraporttikaikkien osapuolien kustannuksia

Digitalisoidun järjestelmän ydin on helppokäyttöinen palveluportaali, joka tarjoaa palvelut kaikille eri osapuolille. Kukin osapuoli ylläpitää itsepalveluperiaatteella omia tietojaan palveluportaalissa. Selainpohjaisen palveluportaalin palvelut ovat käytettävissä 24/7 eri päätelaitteilla: työasemalla, ajoneuvotietokoneella ja matkapuhelimella. Responsiivinen selainkäyttöliittymä mahdollistaa helpon mobiilikäytön kaikille ja kaikkialla.

Ajoneuvojen tunnistus vastaanottopaikalle saavuttaessa ja poistuttaessa tapahtuu automaattisesti ajoneuvon rekisteritunnuksesta. Tämä mahdollistaa miehitetyt, miehittämättömät ja etämiehitetyt vastaanottopaikat. Pidempään tai jopa 24/7 auki olevat vastaanottopaikat mahdollistavat kuljetusliikkeiden kuljetuskapasiteetin tehokkaamman hyödyntämisen.

Miehittämättömillä vastaanottopaikoilla esim. kuljettajan ohjaus on mahdollista toteuttaa karttapohjaisesti täysin automaattisena matkapuhelimen ja ajoneuvotietokoneen avulla. Tällöin kuljettaja vahvistaa ajoneuvotietokoneella tai matkapuhelimella sijaintinsa ollessaan kippauspaikalla. Järjestelmä antaa automaattisesti kippausluvan, jos ajoneuvo on oikeassa paikassa. 

Kullekin vastaanottoalueelle on mahdollista määritellä ko. alueen kapasiteetti, jonka täyttymistä seurataan reaaliaikaisesti ja automaattisesti. Järjestelmä ilmoittaa automaattisesti, kun tietty täyttöastetaso on saavutettu.

Järjestelmä kuvaa kuormat niiden saapuessa vastaanottopaikalle. Videotallenne ja yksittäiset kuvat liitetään tapahtumaan, jolloin ne ovat jälkeenpäin tarkasteltavissa. 

Materiaalin määrän mittaaminen on mahdollista toteuttaa monin eri tavoin, kuten järjestelmään liitetyillä vaaoilla, kuorman mittauksella, järjestelmään viedyillä ajoneuvon akselitiedoilla jne. Punnitus- ja mittausprosessit ovat automaattisia.

Sähköinen siirtoasiakirja esitäytetään automaattisesti tavaran lähettäjän ja vastaanottajan antamilla tiedoilla. Kuljettajan on mahdollista tarvittaessa täydentää esitäytettyä siirtoasiakirjaa kuljetukseen liittyvillä tiedoilla. Asiakirja siirtyy sähköisesti ja automaattisesti prosessin edetessä. Ajoneuvon saapuessa vastaanottopaikalle siirtoasiakirja aukeaa automaattisesti vastaanottajalle, jolloin se on sähköisesti hyväksyttävissä. Siirtoasiakirja myös arkistoidaan automaattisesti. 

Keskitetty siirtoasiakirjarekisteri tulee käyttöön vuoden 2022 alusta. Siirtoasiakirjan tiedot voidaankin toimittaa automaattisesti viranomaisten järjestelmään käyttäen tuotteille samoja virallisia EU-koodeja.

Ympäristökuormitus vähenee merkittävästi

Tehokas ja automatisoitu prosessi vähentää merkittävästi ympäristökuormitusta. Järjestelmän avulla on mahdollista laskea eri ainesten kuljetuksiin liittyviä päästöjä, jotta nähdään tehtyjen toimenpiteiden vaikutus kokonaispäästöihin ja samalla myös ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen pienentymiseen.

Kaikista poikkeavuuksista kuljetusprosessiin kuten vastaanottopaikkojen poikkeuksellisista aukioloajoista, huoltokatkoista, ruuhkatilanteista jne. välittyy reaaliaikainen tieto asianosaisille, mikä edesauttaa sujuvaa liikennöintiä kohteiden ja vastaanottopaikkojen välillä.

Vastaanottopaikoilla olevan rekisterinumeron automaattisen tunnistamisen ja/tai mobiilitunnistamisen avulla ajo sisään on tehty sujuvaksi ilman turhia pysähtymisiä tai odotteluja. Vastaanottoalueesta olevien graafisten karttojen avulla selviää helposti, mihin paikkaan alueella kuljetettava aines tulee toimittaa. Nopea reaaliaikainen sähköisten asiakirjojen käsittely minimoi niiden työstämiseen kuluvan ajan. Lopputuloksena kuljettajan turha odottelu tyhjäkäynteineen ja turha ajo minimoituvat, mikä tuo vuositasolla selvää säästöä sekä kustannuksissa että ympäristövaikutuksissa.

Entistä parempi vastaanotettavien tuotteiden lajittelu säästää ympäristöä. Kukin vastaanottopaikka määrittelee, mitä aineksia eli tuotteita se voi ottaa vastaan. Järjestelmän joustavuuden ansiosta samasta aineksesta on mahdollista luoda eri tuotteita, jolloin esim. rakennustyömaalta tuotava lumi viedään eri paikkaan kuin kadulta kerättävä lumi.

Tiedon saatavuus ja nopeus paranee

Eri osapuolilla on käytettävissään monipuolinen, reaaliaikainen raportointi liittyen heidän omaan toimintaansa kuten tehdyt toimeksiannot, kuljetukset ja vastaanottopaikan tilanne. Vaikka vastaanottopaikkoja olisi useita, niin eri paikkojen raportit ovat reaaliaikaisesti käytössä. Näin kunkin kohteen osalta on mahdollista tarvittaessa tehdä nopeitakin päätöksiä. 

Yksilölliset raportointitarpeet on helppo huomioida järjestelmässä. Raportit ovat 24/7 käytettävissä portaalissa. Tarvittaessa raporttien lähetys vastaanottajille on myös mahdollista automatisoida, jolloin ennalta määritellyt raportit toimitetaan automaattisesti tiettynä ajankohtana sovituille vastaanottajille.

Laskutus tehostuu

Laskutuksen perustana on kuorman hyväksytty saapuminen vastaanottopaikkaan. Haluttaessa järjestelmä lähettää automaattisesti laskutustiedot kaikista tuoduista kuormista vastaanottavan toimijan laskutusjärjestelmälle. Laskutuserittelyt ovat kaikkien osapuolien saatavissa reaaliaikaisesti palveluportaalista.

Turvallisuutta monella tasolla

Järjestelmä kykenee tunnistamaan potentiaalisia onnettomuustilanteita. Esimerkiksi järjestelmä voi lähettää viestin sovituille vastaanottajille tai palvelukeskukseen, jos ajoneuvo viipyy normaalia pidempään kippausalueella, ja mahdollinen avun tarve voidaan heti tarkistaa. Vastaavasti jos kippausalueella on liian monta ajoneuvoa, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteen, järjestelmästä on mahdollista lähettää asiasta esim. hälytys ja toimintaohjeet.

Keskeytymättömän toiminnan varmistamiseksi järjestelmä mahdollistaa monipuoliset varmennukset eri tasoilla: järjestelmän kahdennus, tietokantojen varmennus, yhteyksien varmennus ja offline-käyttö vastaanottopaikoilla.

Järjestelmä joustaa toiminnan muutoksissa

Järjestelmän dynaamisuus ja skaalautuvuus tuo joustavuutta muutosten tekemiseen. Eri toimijoiden, vastaanottopisteiden, toimeksiantajien kohteiden ja käyttäjien määrä skaalautuu tarpeen mukaan. Käytön helppous varmistaa järjestelmän maksimaalisen hyödyntämisen.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä minuun, vm(at)wys.fi, tai Turvakolmio Groupin Sami Pakariseen, sami.pakarinen(at)turvakolmio.com.